Skip to content

Åpenhetsloven

REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN

 

1 INNLEDNING

Denne redegjørelsen er Gårdsand AS' ("Selskapet") redegjørelse for aktsomhetsvurdering etter lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ("åpenhetsloven") § 5.

Redegjørelsen omfatter aktsomhetsvurderingene vi har utført for perioden 1. januar til 31. desember 2023.

2 ORGANISERING OG DRIFTSOMRÅDE

Selskapet driver virksomhet i Vestfold, med 61 ansatte per 31. desember 2023.

Selskapet produserer kylling og and, med eget rugeri, slakteri og foredlingsanlegg. Selskapets ansatte utfører i hovedsak arbeid på produksjonsanlegget som er moderne med høye krav til matsikkerhet, kvalitet, effektivitet og HMS. Det er implementert et styringssystem for oppfølging av kvalitet og personal med fokus på sikkerhet og velferd for både dyr og de ansatte.

3 FORANKRING OG RETNINGSLINJER

Selskapet har forankret arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold under åpenhetsloven i styret og utpekt en ansvarlig til å følge opp det praktiske arbeidet med aktsomhetsvurderingene under åpenhetsloven. Den ansvarlige har rapportert til styret om arbeidet som har blitt gjort under åpenhetsloven, og vil også gjøre det framover.

Selskapets styre har videre vedtatt interne retningslinjer for å sikre jevnlig oppfølging av arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Retningslinjene er kommunisert til alle ansatte.

Selskapet har også utarbeidet etiske retningslinjer til leverandører og formidlet disse som angitt i punkt 4 under.

4 KOMMUNIKASJON EKSTERNT

Selskapet publiserer informasjon og erklæring i forhold til åpenhetsloven på sine nettsider. Eventuelle spørsmål eller henvendelser til Selskapet relatert til åpenhetsloven kan stilles til post@gaardsand.no

Hva gjelder formidling av våre forventninger til leverandørers og forretningspartneres overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har dette fremgått ved informasjonsinnhentingen under aktsomhetsvurderingene og ved at etiske retningslinjer er formidlet, og vil også framover bli formidlet, til en god del av leverandørene og forretningspartnerne.

5 AKTSOMHETSVURDERINGENE

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderingene startet med en overordnet analyse og informasjonsinnhenting for egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere. Formålet var å identifisere hvilke områder som utgjør høyest risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Egen virksomhet består av ansatte på vårt kontor og produksjonsanleggene i Norge. Lokalene er moderne og tilfredsstiller krav til godt arbeidsklima og sikkerhet. Alle ansatte har lovmessige og tilpassede arbeidsavtaler, lønn og arbeidsforhold. HMS er ivaretatt ved Selskapets interne rutiner.

Vi innhentet en komplett oversikt over leverandører og forretningspartnere (heretter samlet "Leverandører") i perioden referert til i punkt 1. Det ble foretatt en prioritering av hvilke Leverandører som skulle følges opp ved videre kartlegging basert på en risikobasert tilnærming. Avgrensningen ble foretatt på kriterier som størrelse på betalinger fra oss, hvor vesentlig Leverandøren er for vår virksomhet, geografi og bransje.

Formålet med avgrensningen var å lage et utgangspunkt for videre undersøkelser. Som metode i den videre kartleggingen så vi på allment tilgjengelig informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, hovedsakelig knyttet til de aktuelle Leverandørenes geografi og bransje. Det ble blant annet benyttet rapporter og informasjon fra OECD, Norsk kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og fagsider fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

For de Leverandørene som selv er underlagt åpenhetsloven, og som dermed hadde publisert egen redegjørelse, ble redegjørelsene gjennomgått og aktsomhetsvurderingene ble basert på disse. Hvor redegjørelsene for 2023 ikke er publisert enda, har vi gjennomgått redegjørelsene for 2022. Vi vil gjennomgå redegjørelsene for 2023 fortløpende når de publiseres, og vil oppdatere aktsomhetsvurderingen og denne redegjørelsen dersom det er nødvendig etter gjennomgangen.

Prioriterte Leverandører som ikke var omfattet av åpenhetsloven ble forespurt relevant informasjon, herunder om Leverandørene kjente til om deres egen virksomhet, deres leverandørkjeder eller forretningsforbindelser innebar en risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Svarene vi har mottatt var tilfredsstillende. Vi har ikke fått svar fra alle aktuelle Leverandører, og vil følge opp dette videre.

6 OPPSUMMERING

Vi har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser gjennom våre aktsomhetsvurderinger. Vi har derfor ikke iverksatt konkrete tiltak, annet enn de etiske retningslinjene som omhandlet i punkt 4 over. Vi har imidlertid ikke mottatt informasjon fra alle de aktuelle Leverandører enda, og vil følge opp dette. Eventuelle varsler om mulige brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som vi mottar vil følges opp fortløpende.

Linnestad, 28.06.2024

Styret i Gårdsand AS

Aadne Søyland, styreleder
Hans Edvard Torp, styremedlem
Rolf Fevang, styremedlem
Jan Arstad, styremedlem
May Iren Aarvold, styremedlem